Skip navigation links

MySQL Forums :: MySQL Workbench :: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES


Advanced Search

Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES
Posted by: Xavier PeĢchoultres ()
Date: September 04, 2013 01:32AM

Same problem, the library libmysqlclient.18.dylib is not present in the package.

xpech> ls /Applications/MySQLWorkbench.app/Contents/Frameworks/libmysqlclient*
zsh: no matches found: /Applications/MySQLWorkbench.app/Contents/Frameworks/libmysqlclient*

After copy it from previous release available (5.2.47), application start.

Options: ReplyQuote


Subject Views Written By Posted
MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 833 Tom NOT_FOUND 08/17/2013 03:40PM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 516 Mike Lischke 08/20/2013 01:41AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 427 Terri Beausejour 10/07/2013 08:07PM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 281 Mike Lischke 10/09/2013 01:45AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 411 Alfredo Kengi Kojima 08/28/2013 05:45AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 982 Richard John 09/04/2013 12:27AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 1461 Pascual Strmsns 09/04/2013 02:29AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 403 Terri Beausejour 10/08/2013 12:36PM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 479 Xavier PeĢchoultres 09/04/2013 01:32AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 384 Anil Natha 09/04/2013 10:24AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 364 Matthew Hall 09/04/2013 11:40AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 332 Mike Reid 09/04/2013 11:54AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 314 Pascual Strmsns 09/04/2013 12:29PM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 410 Anil Natha 09/04/2013 01:37PM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 348 Alfredo Kojima 09/04/2013 04:01PM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 338 Richard John 09/05/2013 12:37AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 327 Anil Natha 09/05/2013 10:06AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 484 Karl Tuhkanen 09/09/2013 01:14PM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 403 Mike Lischke 09/10/2013 01:26AM


Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.

Content reproduced on this site is the property of the respective copyright holders. It is not reviewed in advance by Oracle and does not necessarily represent the opinion of Oracle or any other party.