Skip navigation links

MySQL Forums :: MySQL Workbench :: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES


Advanced Search

Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES
Posted by: Xavier PeĢchoultres ()
Date: September 04, 2013 01:32AM

Same problem, the library libmysqlclient.18.dylib is not present in the package.

xpech> ls /Applications/MySQLWorkbench.app/Contents/Frameworks/libmysqlclient*
zsh: no matches found: /Applications/MySQLWorkbench.app/Contents/Frameworks/libmysqlclient*

After copy it from previous release available (5.2.47), application start.

Options: ReplyQuote


Subject Views Written By Posted
MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 974 Tom NOT_FOUND 08/17/2013 03:40PM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 645 Mike Lischke 08/20/2013 01:41AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 538 Terri Beausejour 10/07/2013 08:07PM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 374 Mike Lischke 10/09/2013 01:45AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 512 Alfredo Kengi Kojima 08/28/2013 05:45AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 1258 Richard John 09/04/2013 12:27AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 1673 Pascual Strmsns 09/04/2013 02:29AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 529 Terri Beausejour 10/08/2013 12:36PM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 610 Xavier PeĢchoultres 09/04/2013 01:32AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 487 Anil Natha 09/04/2013 10:24AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 469 Matthew Hall 09/04/2013 11:40AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 440 Mike Reid 09/04/2013 11:54AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 415 Pascual Strmsns 09/04/2013 12:29PM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 527 Anil Natha 09/04/2013 01:37PM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 436 Alfredo Kojima 09/04/2013 04:01PM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 421 Richard John 09/05/2013 12:37AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 443 Anil Natha 09/05/2013 10:06AM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 605 Karl Tuhkanen 09/09/2013 01:14PM
Re: MySQL Workbench 6.0.6 for Mac --CRASHES 534 Mike Lischke 09/10/2013 01:26AM


Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.

Content reproduced on this site is the property of the respective copyright holders. It is not reviewed in advance by Oracle and does not necessarily represent the opinion of Oracle or any other party.